5 ශිෂ්‍යත්ව දිස්ත්‍රික් කඩයිම් ලකුණු නිකුත්වේ

පසුගිය අගෝස්තු මස 05 වනදා පැවැති 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ඊයේ (05)නිකුත් වූ ප්‍රතිඵල අනුව
දිස්ත්‍රික්ක 25ක් සඳහා කඩයිම් ලකුණු මේ වන විට නිකුත් කර ඇත.