සියලුම පොලිස් නිලධාරීන්ගේ නිවාඩු අවලංගුයි

නැවත දැනුම් දෙන තුරු සියලුම පොලිස් නිලධාරීන්ගේ නිවාඩු අවලංගු කිරීමට පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතා උපදෙස් දී තිබේ. රටේ ඇතිව
තිබෙන වාතාවරණය අනුව මෙම තීරණය ගෙන තිබේ.