මෙරට සමාජ ජාලා වේගය අඩු කරලා.. අන්තර්ජාල වේගයත් මන්දගාමී කරලා

ශ්‍රී ලංකා පරිවර්තන සමූහය විසින් නිකුත් කරන ලද නිවේදනයක් මෙහි දැක්වෙයි.

අන්තර්ජාලය මන්දගාමී වුයේ සමාජ මාධ්‍ය වලට පිවිසීම අවහිර කිරීමට රජය Deep Packet Inspection යොදාගත් නිසාද ? DPI නිසා අන්තර්ජාල භාවිතයේදී ඔබගේ දත්ත/පෞද්ගලිකත්වය සුරක්ෂිතද?