ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට දුම්වැටි බද්දේ වෙනසක්…

ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි දුම්වැටියක බද්ද රුපියල් 3
යි ශත 80කින් ඉහළ දමා තිබෙනවා.

gossip lanka