සුමන්තිරන්ට අලුත් තනතුරක්

රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේ සභාපතිවරයා ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි එම්.ඒ. සුමන්තිරන් ඊයේ (24දා) පත්විය. පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ එම කාරක සභාව රැස්වූ අවස්ථාවේ මෙම පත් කිරීම සිදුවිය.
එම කාරක සභාවේ සෙසු සාමාජිකයන් වන්නේ සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත්, බන්දුල ගුණවර්ධන, කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල, සුසන්ත පුංචිනිලමේ, බිමල් රත්නායක, ලක්ෂ්මන් විජේමාන්න, මයිල්වාගම් තිලකරාජා, මයන්ත දිසානායක, මුජිබර් රහුමාන්, විජේපාල හෙට්ටිආරච්චි, ආශු මාරසිංහ සහ මොහොමඩ් ඉස්මයිල් යන මන්ත්‍රිවරුන්ය.