පළාත් සභා මැතිවරණය අප්‍රේල් මාසයට පෙර

පළාත් සභා මැතිවරණය අප්‍රේල් මාසයට පෙර පැවැත්වීම හැකියාවක් ඇති බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති  මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පැවසිය.

කෙසේ වෙතත් දේශප්‍රිය මහතා සදහන්  කලේ ඒ සදහා ඇති නීතිමය බාධා රජය ඉවත් කර දිය යුතු බවය .
පළාත් සභා මැතිවරණය සදහා රජය නව මැතිවරණ ක්‍රමයක් හදුන්වා දුන් අතර එහි සීමා  නිර්ණ තවමත් අවසන් නැහැ.

ඒ අනුව පැරණි මැතිවරණ ක්‍රමයට පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීම සදහා නව නීති පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කල යුතු බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා සදහන් කළේය.

වයඹ, මධ්‍යම , උතුරුමැද, උතුරු, නැගෙනහිර සහ සබරගමුව පළාත් සභා වල  මැතිවරණය පැවැත්වීම මේ වන විටත් කල් ගොස් ඇත.