යුද හමුදාවේ විශාල පිරිසකට ජනපති නියමයෙන් උසස්වීම්

යුද හමුදාවේ ‌මේජර් නිලයේ සිටි විශාල පිරිසක් ලුතිනන් කර්නල් ධූරයටත්, ලුතිනන් නිලයේ සිටි විශාල පිරිසක් කර්නල් ධුරටයත් උසස් කර තිබේ.

 වර්ෂ ගණනාවකට බල පැවැත්වෙන පරිදි මෙම උසස්වීම් ලබාදී තිබේ. මීට අමතරව බ්‍රිගේඩියර් එම්.ඒ.ඒ.ඩී. සිරිනාග මහතා මෙජර් ජනරාල්ධූරයටත් උසස්කර ඇත.
gossip lanka