ශිෂ්‍යත්වයේ පාසල් කඩයිම් ලකුණු නිකුත් වෙයි

2018 වසරේ 5 ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල මත  2019 වසරේ 6 ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කිරීමට අදාළ ව දිවයිනේ එක් එක් පාසල්වලට තීරණය වූ කඩඉම් ලකුණු නිකුත් වී ඇත. අධ්‍යාපන
අමාත්‍යාංශයේ පාසල් කටයුතු ශාඛාව විසින් නිකුත් කර ඇත.gossip lanka