රුපියල පහළටම දමා ඩොලරය 180 පන්නයි

අමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලෙහි අගය  තවදුරටත් පහළගොස් තිබේ. අමෙරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 180.66ක් ලෙසත්, ගැනුම් මිල රුපියල් 176.72ක් ලෙසත් මහ බැංකුව
පවසයි.