චරිත හේරත් ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයේ නව ලේකම් ධුරයට

ආචාර්ය චරිත හේරත් මහතා ජනමාධ්‍ය හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම්වරයා ලෙස පත් කර තිබේ.

ඒ මහතා මීට පෙර ද ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයකු ලෙස කටයුතු කර ඇති අතර ඔහු
පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ආචාර්යවරයෙකි.