ව්‍යාපාරිකයන්ගෙන් ආණ්ඩුවට රතු එළියක්

වර්තමාන රජයේ බදු ප්‍රතිපත්තිය හා කාලීන අවශ්‍යතාව අනුව සිදු කරන දිගු කාලීන සැලසුමක් නැති ප්‍රතිපත්ති ආර්ථිකය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රධාන බාධාව බව මෙරට ප්‍රධාන පෙළේ ව්‍යාපාරිකයන් රජයට දැනුම් දි ඇත.

ජාතික ආර්ථික සභාවේ මූලිකත්වයෙන් පැවැති
හමුවකට එක්වෙමින් ඔවුන් මේ බව සඳහන් කර ඇත.

(අද)