විදුහල්පතිගේ මාරුවට සංචාරකයෝ මැදිවෙයි

සීගිරිය කිඹිස්ස විදුහලේ විදුහල්පතිවරයාට ලබා දුන් ස්ථාන මාරුව අවලංගු කරන ලෙස ඉල්ලමින් එම විද්‍යාලයේ දරුවන්ගේ මව්පියන් උද්ඝෝෂයක නිරතවීම හේතුවෙන් සීගිරිය නැරඹීමට යන එන දෙස් විදෙස් සංචාරකයින් දැඩි අපහසුතාවට පත්විය.

සීගිරියට පිවිසෙන මාර්ගයේ කිඹිස්ස හන්දියේ මෙම උද්ඝෝෂණය අරඹා ඇති අතර ඒ හේතුවෙන් දිගු
කාලයක් මාර්ගය අවහිරව පැවතිණි.