නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ දළ කෙටුම්පත අද හෙටම පාර්ලිමේන්තුවට

නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙහි දළ කෙටුම්පත ඉතා ඉක්මනින් විවාද කිරීමට පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන බව සභානායක ලක්ෂමන් කිරිඇල්ල මහතා ඊයේ (07) පාර්ලිමේන්තුවට දැන්වීය.

එම කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ වහා දින දෙක තුනක විවාදයක් ලබා දෙන බවද
සභානායකවරයා පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසුවේය.