වැඩක් නැතිව සේවයට ගත් 7,800ක් රාජ්‍ය සේවයේ !

රාජ්‍ය ආයතන ගණනාවක එම ආයතනය සඳහා අනුමත කාර්ය මණ්ඩලයට අමතරව 7,840ක පිරිසක් නියමිත කාර්යක් නොමැතිව විවිධ කාර්යවල නිරතවන බවට තොරතුරු වාර්තා වේ.

2017 වර්ෂය අවසාන වන විට පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ආයතන, අමාතයංශ, දෙපාර්තමේන්තු, රාජ්‍ය බැංකු ආදී ඇයතනවල සේවයේ නියුතු සමස්ත රාජ්‍ය සේවක සංඛයාව 1,375,499 ක් බව හෙළිව ඇත.

ඉහත පිරිස අනුමත කාර්යමණ්ඩලවලට පරිබාහිරව
පළාත් සභා විසින් සේවයේ යොදවා ඇති බවද පැවසේ.


gossip lanka