පොලිසිය මෙම සැකකාරියව සොයයි (photos)

අවශ්‍ය කරනු ලබන සැකකාරියක් අත්අඩංගුවට
ගැනීම සඳහා පොලිසිය මහජන සහය ඉල්ලා සිටිනවා.

ඒ පිළිබඳ සියලු තොරතුරු පහතින් දැක්වෙයි.