කරූ සහ ලසන්ත පරණ තනතුරුට යළිත්

ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ නිකායාරක්ෂක සභාවේ සභාපති ලෙස කතානායක දේශබන්දු කරු ජයසූරිය මහතා සහ මහ ලේකම් ලෙස මුදල් හා ජනමාධ්‍ය නියෝජ්‍ය අැමැති ලසන්ත අලගියවන්න මහතා පත්කර තිබේ.

කරූ ජයසූරිය මැතිතුමා 2006 වසරේ සිට ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා
නිකායේ නිකායාරක්ෂක සභාවේ සභාපති ලෙස කටයුතු කර ඇති අතර, නියෝජ්‍ය අැමැති ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමා 2006 වසරේ සිටම එම නිකායාරක්ෂක සභාවේ ජාතික සංවිධායක සහ නියෝජ්‍ය සභාපති ලෙස කටයුතු කරනු ලැබීය.

ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් වැඩසටහන් රැසක් ඉදිරියේ දී ක්‍රියාත්මක කිරීමට නිකායාරක්ෂක සභාවේ අභිනව නිලධාරී මණ්ඩලය කටයුතු යොදා ඇති බව එහි මහ ලේකම් නියෝජ්‍ය අැමැති ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමා පැවසීය.
gossip lanka