මාතරට මහා ගංවතුර තත්ත්වයක්! අවධානයෙන් සිටින්නැයි ජනතාවට උපදෙස්

නිල්වලා ගඟ පහළ නිම්නයේ සහ කිරම ආර ආශ්‍රිතව මහා ගං වතුර තත්ත්වයක් ඇතිවීමේ අවධානමක් ඇතැයි වාර්තා වනවා.

අකුරැස්ස අතුරලිය මාලිම්බඩ මාතර තිහගොඩ සහ කඹුරුපිටය
ප්‍රදේශයන්හි පහත්බිම්වල පදිංචි ජනතාව අවධානයෙන් පසුවන්නැයි බලධාරින් වැඩිදුරටත් පවසනවා.