හැදුනුම්පත් ඡායාරූප ගැනීම අලුත් ක්‍රමයකට

ජාතික හැඳුනුම්පත සඳහා ඡායාරූප ගැනිමේදී ජාත්‍යන්තර සිවිල් ගුවන් සේවා සංවිධානයේ ප්‍රමිතියට අනුකූලව මාර්ගගතව (Online) ලබා ගැනීමේ ක්‍රමයක් හඳුන්වාදීමට පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරිමේ දෙපාර්තමේන්තුව කටයු කර තිබේ. මෙම වැඩසටහනේ පළමු අධියර බස්නාහිර හා සබරගමුව පළාත්වලින් එළැඹෙන 17 දා ආරම්භවෙයි.
gossip lanka