ශාන්ත බණ්ඩාර ජයවර්ධන සැලසිනේ සභාපතිධුරයට - (photos)

ජේෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී ශාන්ත බණ්ඩාර ජයවර්ධන සැලසිනේ ආයතනයේ සභාපති වශයෙන් අද (02) දිනයේ වැඩ බාරගන්නා ලදී. නව සභාපතිවරයා පිළිගනිම සඳහා චාම් උත්සවයක් සැලසිනේ ආයතනයේ කාර්යමණ්ඩලය සුදානම් කොට තිබුණා.

මේ එම අවස්ථාවේ ජයාරූප කිහිපයක්.