පක්ෂ නායක රැස්වීමෙන් පසු පාර්ලිමේන්තුව රැස්වන දිනය ගැන තීරණය වෙනස් වෙයි

පාර්ලිමේන්තුව යළි හෙට (16) පස්වරු  01.30ට යළි රැස්වන බව පක්ෂනායක රැස්වීමෙන් අනතුරුව
තීරණය කර තිබෙනවා.

gossip lanka