මැතිවරණ කොමිසමටත් අධිකරණයෙන් නියෝගයක්

දෙසැම්බර් මස 7 වැනිදා දක්වා මැතිවරණයට අදාළ කටයුතු සිදුකිරීම අත්හිටුවන ලෙසට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් මැතිවරණ කොමිසමට නියෝග කළේය.

ඒ පාර්ලිමේන්තුව ජනාධිපතිවරයා විසින් විසුරුවා හරිමින් නිකුත් කළ ගැසට්නිවේදනයට එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් අතුරු තහනම් නියෝගයක්
පැනවූ අවස්ථාවේදීය.

gossip lanka