කොටහළු උත්සවවලට බෝතල් තහනම් කරයි

කළුතර දිස්‌ත්‍රික්‌කයේ දැරියන් මල්වර වීමේ උත්සවවලදී මධ්‍යසාර ලබාගැනීම සඳහා අවසර පත්‍ර ලබා නොදීමට දිස්‌ත්‍රික්‌ මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ කමිටුව තීරණය කර තිබේ.

මේ තීරණය දිස්‌ත්‍රික්‌කයේ සියලුම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්‌ඨාසවලට ක්‍රියාත්මක කිරීමට දිස්‌ත්‍රික්‌ මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ කමිටුව අදාළ ස්‌ථානවලට නියෝග කර තිබේ.

මීට අමතරව ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීමේදී බුලත්
කඩවලට ලියාපදිංචිය නොදීමටද තීරණය කර ඇති බව සඳහන් වේ.