නව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු දෙදෙනෙක් දිවුරුම් දෙති

අමාත්‍යාංශ දෙකක් සඳහා නව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් දිවුරුම් දී තිබෙනවා.

ස්වදේශ කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කළ ජේ.සී අලවතුවල, ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසත්, කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාව සිටි ලකී ජයවර්ධන නගර සැලසුම් හා
ජල සම්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසත් මෙසේ යළි දිවුරුම් දී තිබෙනවා.