​​ශ්‍රි.ලංකා 70 වන නිදහස් දිනය නුවරඑලියේදි උස්සවකාරයෙන් සමරයි

ශ්‍රි.ලංකා 70 වන නිදහස් දිනය වෙනුවෙන් නුවරඑලිය   දිස්ත්‍රි්ක්  ලේකමි කාර්යාලය සහ නුවරඑලිය පොලිසිය විසින්  නිදහස් දිනය නුවරඑලිය නගර සභා ක්‍රිඩා පිටියේදි ඉතා උස්සවකාරයෙන් පැවැත්තුනේ නුවරඑලිය දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්ති මන්ත්‍රි වැවිලි කාර්මාත්ත ඇමිති ගරු.නවින්
දිසානායක මැතිතුමාගෙන් ප්‍රධාත්වයෙන්.

දිස්ත්‍රික් ලේකමි /දිසාපති ගරු.එමි.බි.ආර් පුෂ්ප කුමාර මැතිතුමා,නුවරඑලිය සහාකාර  පොලිස් අධිකාරි මහින්ද දිසානායක මහාත ඇතුලු විශාල පිරිසක් ඒක්ව සිටිහ.

- ඔස්ටින් නානායක්කාර