තැපැල් ඡන්ද ප්‍රකාශයට තවත් දින දෙකක්

පළාත් පාලන මැතිවරණයේ තැපැල් ඡන්දය සලකුණු කිරීම සඳහා අතිරේක දින 2ක් වෙන් කළ බව ජාතික මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසයි.

ඒ අනුව ලබන පළමු වන දා සහ 2 වන දා ඒ වෙනුවෙන් වෙන් කර ඇති බව අතිරේක මැතිවරණ කොමසාරිස් සමන් ශ්‍රී රත්නායක මහතා ප්‍රකාශ කළේය.


ඊයේ (25 දා) සහ අද තැපැල් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට නොහැකි වන රාජ්‍ය සේවකයින්ට එමගින් එම අවස්ථාව හිමිවනු ඇත.