පොල් මිල ප්‍රදර්ශනය නොකරන වෙළෙඳුන්ට වැඩ වරදී

පොල් මිල ප්‍රදර්ශනය නොකරන වෙළෙඳුන්ට එරෙහිව පියවර ගන්නා බව පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලය පවසා තිබේ.
එහි සභාපති, කපිල යකන්දාවල මහතා පැවසුවේ, එවැනි වෙළෙඳුන් පිළිබඳව සොයා බලන අතර මිල පාලන ඒකකයට සහ  පාරිභෝගික
අධිකාරියට දැනුම් දෙන බව ය.
ඇතැම් වෙළෙඳුන් පොල් තොග රැස් කරන බවට තොරතුරු ලැබී ඇති බව ද ඔහු සඳහන් කළේ ය