කතරගම දේවාල භූමියේ අයෙක් ගිනිතියාගෙන

රුහුණු කතරගම මහ දේවාලයේ විශ්නු දේවාලයේ හදිසි ගින්නක් ඇතිව තිබේ.

පුද්ගලයෙකු ගිනි තබාගෙන විෂ්නු දේවාලයට ඇතුළු වූ නිසා මෙම ගින්න හටගෙන ඇතැයි පොලිසිය කියයි.
ගිනි තබාගත් පුද්ගලයා රෝහල්ගත කර ඇත.