ඒක පුද්ගල ණය බර 417,913 දක්වා ඉහල යයි !

වසර 2016 අවසන් වන විට ඒක පුද්ගල ණය ප්‍රමාණය රුපියල් 417,913 ක් වී ඇති අතර, එය වසරක් තුළ රුපියල් 44,451ක වැඩිවීමක් බව විගණකාධිපතිවරයා වාර්තා කර ඇත.

වසර 2015 දෙසැම්බර් මස අවසන් වන විට ඒක් පුද්ගල ණය රු. 373,462 ක් විය.

එය 2016 දෙසැම්බර් වන විට සියයට 12 ක වැඩිවීමක් බවද විගණකාධිපතිවරයා රාජ්‍ය ණය
කළමනාකරණය පිළිබඳ සිය වාර්තාවේ සඳහන් කර තිබේ.

වසර 2005 අවසානය වන විට ඒක් පුද්ගල ණය ප්‍රමාණය පැවත ඇත්තේ රුපියල් 108,908 ක් ලෙසය.

ශ්‍රී ලංකා රුපියල අඛණ්ඩව අවප්‍රමාණය වීම හා මුළු රාජ්‍ය ණය ප්‍රමාණයෙන් සැලකිය යුතු විදේශ ණය ප්‍රමාණයක් (සියයට 40 ඉක්මවා) අඛණ්ඩ වැඩි වීම නිසා ඒක් පුද්ගල ණය තවදුරටත් ඉහල යා හැකි බවද විගණකාධිපතිවරයා පෙන්වාදෙයි.

විගණනය සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය වාර්තාවලට අනුව, 2016 දෙසැම්බර් 31 වැනිදා වන විට ගෙවිය යුතු දේශීය සහ විදේශීය ණය සම්පූර්ණ ණය ප්‍රමාණය රුපියල් ට්‍රිලියන 8.9 ක් (රුපියල් මිලියන 8,860,770 ක්) බව පැවසේ.

කෙසේවෙතත්, මූල්‍ය ප්‍රකාශන වලට අනුව මුළු වත්කම්වල වටිනාකම රුපියල් ට්‍රිලියන 1.1 ක් (රුපියල් 1.087.225) බවද පැවසේ.

මේ සඳහා ක්ෂණික හේතුව වූයේ ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් වල ඇස්තමේන්තු අනුව සම්පූර්ණ ශුද්ධ ණය ගැනීම් ප්‍රමාණවත් ලෙස ප්‍රයෝජනයට නොගැනීම සහ නිවැරදිව හදුනාගෙන ඇති වත්කම් හා ඒවා හඳුනා ගැනීමට අසමත් වීම බව විගණකාධිපතිවරයා පෙන්වා දෙයි.

රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණ පනතට අනුව, ආණ්ඩුවේ මුළු වගකීම් දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් (දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන්) සියයට 80 ඉක්මවිය නොවිය යුතු වේ.

කෙසේ වෙතත්, මුදල් අමාත්‍යංශයේ 2016 මූල්‍ය ප්‍රකාශන වලට අනුව, 2016 දෙසැම්බර් 31 දිනට වගකීම්වල මුළු වටිනාකම රුපියල් බිලියන 9,865 ක් ව තිබේ.

පනත මගින් පනවා ඇති වගකීම්වල උපරිම සීමාව ඉක්මවා ඇති බව නීතිපතිවරයා නිරීක්ෂණය කළේය.